آکادمی:

ایجاد یک پایگاه داده ثبت اسناد آموزشی، برای برگزار کنندگان دوره های آموزشی و فراگیران جهت ردیابی و ارائه به دیگران مورد نیاز گروه های ذکر شده می باشد.

سایت IC-GROUP جهت نگهداری سوابق آموزشی فراگیران ایجاد گردیده و لازم به ذکر است صحت سوابق آموزشی فراگیران با برگزار کننده دوره و ارائه اصل مدرک به سایرین سنجیده می گردد و سایت IC-GROUP تنها جهت ثبت دوره های آموزشی طراحی گردیده است.

همچنین اطلاع رسانی از دوره های آموزشی و سمینارها به فراگیران جزء اهداف سایت بوده و فراگیرانی که در سایت ثبت نام می نمایند، مجوز اطلاع رسانی دوره های اساتید و شرکتهای آموزشی را به سایت خواهند داد.

شرایط و قوانین دوره آموزشی:

1- سایت IC-GROUP فقط به عنوان مرکز ثبت دوره های آموزشی برگذار کنندگان بوده و هیچگونه مسئولتی در قبال کیفیت و کمیت دوره های برگذار شده ندارد.

2- اطلاعات فرآگیران به امانت در اختیار سایت IC-GROUP بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت مگر با ارایه مجوز قضایی.

3- سایت IC-GROUP هیچگونه تعهدی نسبت به عودت وجه دوره برگزار شده به هر عنوان نداشته و فراگیر مستقیما باید با برگزار کننده دوره هماهنگی های لازم را انجام دهد.

4- هر گونه خسارات مالی و جسمانی در طول دوره برگزار شده، توسط برگذار کننده، بر عهده فراگیر می باشد.

5- کلیه کسورات قانونی دوره های آموزشی بر عهده فراگیران می باشد.

6- ثبت نام در دوره به مفهوم موافقت با شرایط فوق می باشد.