ممیزی داخلی و ممیزی مشتری:

ممیزی داخلی:
انجام ممیزی داخلی یکی از نقاط بهبود سازمان ها در سیستم مدیریت کیفیت بوده که با توجه به مهارت و تجارب کاری ممیزان ما باعث ایجاد ارزش افزوده در سازمان خواهد گردید.

ممیزی مشتری:
قبل از انعقاد قرارداد با برخی از مشتریان داخلی و خارجی؛ مشتریان نیاز به ارزیابی از سازمان تحت قرارداد خود را خواهند داشت، که ممیزان ما با رعایت اصل مستقل بودن، توانمندی ارزیابی و ارائه گزارش به مشتریان شما را خواهد داشت.لازم به ذکر است در صورت تمایل ممیز شونده پس از رعایت کلیه الزامات استاندارد استقرار یافته، سایت IC-GROUP ممیز شونده را توسعه به گواهی نامه تحت اعتبار خود می نماید.

گواهی نامه های صادره برای کلیه مشتریانی که الزام قانونی ندارند قابل اعتبار می باشد.